Regulamin zakupów

1. Zakres obowiązywania

Regulamin Sklepu Pedros.com.pl ("Regulamin”) obowiązuje w stosunku do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.pedros.com.pl. Zastosowanie ma zawsze wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Umowa jest zawierana wyłącznie w języku polskim. Zamówienie realizowane są na cały Świat.

Właścicielem sklepu jest Patryk Pożoga "PEDROS" 05-230 Kobyłka, ul.Łokietka 37F NIP:1251269786.

2. Zawarcie umowy

Prezentacja artykułów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty ze strony pedros.com.pl. Jest jedynie zaproszeniem do złożenia zamówienia. Minimalna wartość zamówienia została podana w Cenniku poniżej. Artykuły są sprzedawane w ilościach typowych dla zamówień indywidualnych i użytku domowego lub w maksymalnej ilości podanej na stronie danego Artykułu.

Jeżeli klient kliknie przycisk "Zamów”, złoży wiążące zamówienie na artykuły znajdujące się w koszyku. Natychmiast po złożeniu zamówienia wyślemy potwierdzenie drogą mailową. To nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie zaakceptujemy zamówienie klienta lub zrealizujemy dostawę w odpowiednim zakresie. Przechowujemy tekst umowy kupna-sprzedaży (treść zamówienia oraz tego Regulaminu) i wysyłamy go do klienta na żądanie. Pedros.com.pl pozostaje właścicielem towarów do czasu zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości.

3. Ceny i koszty wysyłki

Obowiązują ceny podane w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia. Ceny zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Do cen doliczane są koszty wysyłki i inne ewentualne opłaty związane z poszczególnymi metodami płatności. Koszty wysyłki i inne dodatkowe opłaty są podane w Cenniku poniżej.

4. Warunki płatności

Zastrzegamy sobie prawo do tego, by niektóre metody płatności nie były dostepne w przypadku poszczególnych zamówień. Jeżeli dla danej transakcji pieniężnej zostaną naliczone dodatkowe opłaty, klient będzie musiał je ponieść.

W przypadku płatności z góry przelewem bankowym, klient otrzyma od nas prośbę o dokonanie zapłaty. Należną kwotę nalezy przelać na wskazane konto w terminie 7 dni (termin płatności). Zamówienie zostanie dostarczone po otrzymaniu przelewu od klienta. Jeżeli kwota nie zostanie przelana w terminie płatności, nie będziemy w stanie zarezerwować towaru dla danego klienta.

W przypadku zakupu opłaconego przelewem natychmiastowym, przekazujemy zlecenie do Cashbill.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Cashbill zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z własnymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych.

5. Dostawa i termin dostawy

Termin dostawy jest wskazany na stronie danego artykułu oraz na stronie z podsumowaniem zamówienia, widocznej przed złożeniem zamówienia.

 

6. Odpowiedzialność i gwarancja

Pedros.com.pl ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony: Pedros.com.pl, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. pedros.com.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu nieznacznych naruszeń istotnych obowiązków umownych (obowiązków podstawowych), za przewidywalne szkody, które są typowe dla tego rodzaju umów. Istotne obowiązki umowne to zobowiązania, których naruszenie zagraża celowi umowy lub których wypełnienie jest kluczowe dla właściwego wykonania umowy i na których strona zawierająca umowę może zazwyczaj polegać. Pedros.com.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązków, wynikającego z niewielkiego zaniedbania, które nie są obowiązkami, o których mowa w zdaniach poprzedzających.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia dla życia, ciała lub zdrowia, wady po przyjęciu gwarancji za stan produktu lub w przypadku wad ukrytych. 

Klientowi przysługują ustawowe prawa gwarancyjne.

7. Prawo do odstapienia od umowy i zwrotów

Klient może wycofać zamówienie zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy zamówienia, bez podania przyczyny. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć pod hasłem prawo do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa do odstapienia od umowym klient musi sformułować własne oświadczenie o wycofaniu zamówienia i przesłać je meilem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga: Prawo do odstąpienie od umowy nie dotyczy umów

  • dostawy towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z indywidualną specyfikacją klienta lub wygenerowane na jego indywidualne życzenie (np. kod vouchera)
  • dostaw towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na zdrowie publiczne lub higienę, w przypadku gdy oryginalne opakowanie zostało usunięte (np. kolczyki, soczewki kontaktowe)
  • usług, w przypadku których pedros.com.pl w całości wykonał usługę oraz jeżeli klient wiedział i wyraźnie wyraził zgodę przed zamówieniem, na rozpoczęcie świadczenia usługi, a klient traci prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wypełnieniu postanowień umowy

Polityka w sprawie odstąpienia od umowy

Standardowa polityka w zakresie wykonywania prawa odstąpienia przez klienta od umów zakupu towarów

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się od dnia, w którym klient lub upoważniona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, odebrała dostawę towarów lub, w przypadku treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. płyty CD lub DVD) i usług, od dnia zawarcia umowy.

Aby zrealizować swoje prawo do odstąpienia od umowy, klient musi się z nami skontaktować (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i poinformować nas w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. za pośrednictwem pisma wysłanego: pocztą lub e-mailem). Klient może skorzystać z załączonego poniżej szablonu formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że klient wyśle powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od klienta wpłaty, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez niego innej formy dostawy niż standardowa, najtańsza dostawa, którą oferujemy), najpóźniej w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot wpłaconej kwoty wykonywany jest przy pomocy tej samej metody płatności, której użył klient przy pierwotnej transakcji, chyba że z klientem uzgodniona została w sposób jednoznaczny inna metoda. 

Możemy odmówić dokonania zwrotu wpłaconej kwoty dopóki nie otrzymamy zwrotu towarów lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Klient jest zobowiązany zwrócić towar bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego terminu.

Bez względu na to, czy konsument chce dokonać wymiany czy zwrotu otrzymanego uszkodzonego/wadliwego towaru, opłaca koszty przesyłki zwrotnej do pedros.com.pl. Jeżeli zwrot jest uzasadniony (np. uszkodzony artykuł, błąd w dostawie), koszty przesyłki zwrotnej są refundowane.

W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrócimy Ci koszty wysyłki. Jeżeli koszt wysyłki zwrotu ma być zwrócony, użyj standardowej metody dostawy. Koszty usług dodatkowych, takich, jak: ubezpieczenie, deklaracja wartości, ekspres itp. nie są refundowane.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku, gdy klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług lub dostaw wody/gazu/energii elektrycznej/ciepła w okresie biegu terminu odstąpienia od umowy, w takim przypadku klient zobowiązany jest zapłacić nam uzasadnioną kwotę za część usług, które zostały już zrealizowane do momentu powiadomienia nas o skorzystaniu z prawa o odstąpieniu od umowy w stosunku do pełnego zakresu usług przewidzianego w umowie.

 

 

 

 

 

8. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie zawarte zgodnie z nim umowy kupna podlegają prawu polskiemu bez względu na Konwencję ONZ o umowach w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli klient, jako prywatny konsument końcowy, nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, właściwą jurysdykcją do rozstrzygania sporów jest jurysdykcja naszej siedziby.